USŁUGI
7,2 mln

Vive Textile Recycling Sp. z o.o.

Firma dzia­łająca od 26 lat, jest liderem branży recy­klingu tek­styliów w Polsce i Europie. Stawia sobie za cel stu­pro­centowe wyko­rzy­stanie odzieży uży­wanej przy wyko­rzy­staniu naj­no­wo­cze­śniej­szych w Polsce, w pełni skom­pu­te­ry­zo­wanych linii do sor­to­wania odzieży.

KONTAKT
KONTAKT