STRATEGO

Polityka Prywatności

Polityka pry­wat­ności oraz plików cookies („Polityka pry­wat­ności”)

Niniejsza Polityka pry­wat­ności jest wyrazem dba­łości o prawa osób odwie­dza­jących serwis oraz korzy­sta­jących z usług ofe­ro­wanych za jego pośred­nictwem. Jest ona również speł­nieniem obo­wiązku infor­ma­cyjnego wni­ka­jącego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twa­rzaniem danych oso­bowych i w sprawie swo­bodnego prze­pływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/​46/​WE (ogólne roz­po­rzą­dzenie o ochronie danych oso­bowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Właściciel serwisu przy­wiązuje szcze­gólną wagę do posza­no­wania pry­wat­ności użyt­kow­ników serwisu. Dane pozy­skane w ramach serwisu są szcze­gólnie chro­nione i zabez­pie­czone przed dostępem osób nie­upo­waż­nionych. Polityka pry­wat­ności jest udo­stęp­niana wszystkim pod­miotom zain­te­re­so­wanym. Serwis ma cha­rakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nad­rzędnym celem jest zapew­nienie osobom korzy­sta­jącym z serwisu ochrony pry­wat­ności na poziomie co naj­mniej odpo­wia­da­jącym wymogom sta­wianym przez obo­wią­zujące przepisy prawa, a w szcze­gól­ności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elek­tro­niczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym cha­rak­terze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależ­ności od ich cha­rakteru – auto­ma­tycznie lub na skutek działań osób odwie­dza­jących serwis.

Każda osoba korzy­stająca w jaki­kolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce pry­wat­ności. Właściciel serwisu zastrzega sobie moż­liwość wpro­wa­dzania zmian w niniejszym doku­mencie.

I. Informacjeogólne,plikicookies

 1. Właścicielem i ope­ra­torem serwisu jest STRATEGO SP Z O O z sie­dzibą w Warszawa, adres: Twarda 18, 00 – 105 Warszawa, wpisana do rejestru przed­się­biorców Krajowego Rejestru Sądowego, pro­wa­dzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000563013, numer NIP: 5252621709, numer REGON: 361787948. Zgodnie z prze­pisami RODO, wła­ściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użyt­kow­ników serwisu („Administrator”).
 2. W ramach wyko­ny­wanych czyn­ności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i ana­lizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje dzia­łania remar­ke­tingowe, jed­nakże w ramach tych czyn­ności Administrator nie prze­twarza danych oso­bowych w rozu­mieniu RODO.
 3. Serwis realizuje funkcje pozy­ski­wania infor­macji o użyt­kow­nikach serwisu i ich zacho­waniu w nastę­pujący sposób:
  1. serwis zbiera auto­ma­tycznie infor­macje, które zawarte są w plikach cookies.
  2. poprzez dobro­wolnie wpro­wa­dzane przez użyt­kow­ników serwisu dane, w

for­mu­la­rzach dostępnych na stronach serwisu.

3. poprzez auto­ma­tyczne gro­ma­dzenie logów serwera www przez ope­ratora hostin­gowego.

 1. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­nowią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­ności pliki tek­stowe, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika serwisu i prze­zna­czone są do korzy­stania ze stron inter­ne­towych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­cho­wy­wania ich na urzą­dzeniu koń­cowym oraz uni­kalny numer.
 2. Podczas wizyty w ser­wisie auto­ma­tycznie zbierane mogą być dane użyt­kow­ników serwisu, doty­czące danej wizyty użyt­kownika w ser­wisie i obej­mujące m. in. adres IP, rodzaj prze­glą­darki inter­ne­towej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu ope­ra­cyjnego, wizyty, roz­dziel­czość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron inter­ne­towych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzy­stania z serwisu. Dane te nie są danymi oso­bowymi, nie pozwalają także na ziden­ty­fi­ko­wanie osoby korzy­sta­jącej z serwisu.
 3. W ramach serwisu mogą wystę­pować odno­śniki do innych stron inter­ne­towych. Właściciel serwisu nie ponosi odpo­wie­dzial­ności za zasady zacho­wania pry­wat­ności obo­wią­zujące na tych stronach. Jednocześnie wła­ściciel serwisu zachęca do zapo­znania się przez użyt­kownika serwisu z polityką pry­wat­ności ustaloną w ramach tych stron inter­ne­towych. Niniejsza Polityka pry­wat­ności nie odnosi się do innych ser­wisów inter­ne­towych.
 4. Podmiotem zamiesz­cza­jącym na urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika serwisu pliki cookies oraz uzy­sku­jącym do nich dostęp jest wła­ściciel serwisu.
 5. Pliki cookies wyko­rzy­stywane są w celu:
  1. dosto­so­wania zawar­tości stron inter­ne­towych serwisu do pre­fe­rencji użyt­kownika serwisu oraz opty­ma­li­zacji korzy­stania ze stron inter­ne­towych; w szcze­gól­ności pliki te pozwalają roz­poznać urzą­dzenie użyt­kownika serwisu i odpo­wiednio wyświetlić stronę inter­netową, dosto­sowaną do jego indy­wi­du­alnych potrzeb,
  2. two­rzenia sta­tystyk, które pomagają zro­zumieć, w jaki sposób użyt­kownicy serwisu korzy­stają ze stron inter­ne­towych, co umoż­liwia ulep­szanie ich struktury i zawar­tości,
  3. utrzy­manie sesji użyt­kownika serwisu (po zalo­go­waniu), dzięki której nie musi on na każdej pod­stronie serwisu ponownie wpi­sywać loginu i hasła.
 6. W ramach serwisu sto­sowane są nastę­pujące rodzaje plików cookies:
  1. „nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wiające korzy­stanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwie­rzy­tel­niające pliki cookies,
  2. pliki cookies służące do zapew­nienia bez­pie­czeństwa, np. wyko­rzy­stywane do wykry­wania nadużyć,
  3. „wydaj­no­ściowe” pliki cookies, wyko­rzy­stywane do pozy­ski­wania infor­macji o spo­sobie korzy­stania ze stron inter­ne­towych serwisu przez użyt­kow­ników serwisu,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umoż­li­wiające dostar­czanie użyt­kow­nikom serwisu

treści rekla­mowych bar­dziej dosto­so­wanych do ich zain­te­re­sowań,

5. „funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wiające „zapa­mię­tanie” wybranych przez użyt­kownika serwisu ustawień i dosto­so­wanie serwisu do użyt­kownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.

10.W ramach serwisu sto­sowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tym­cza­sowymi, prze­cho­wy­wanymi w urzą­dzeniu koń­cowym do czasu opusz­czenia strony inter­ne­towej, wylo­go­wania się przez użyt­kownika serwisu lub wyłą­czenia opro­gra­mo­wania (prze­glą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika serwisu przez czas, który jest okre­ślony w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usu­nięcia przez użyt­kownika serwisu.

11.W prze­wa­ża­jącej ilości przy­padków opro­gra­mo­wanie służące do prze­glą­dania stron inter­ne­towych domyślnie zezwala na prze­cho­wy­wanie plików cookies w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają moż­liwość doko­nania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień doty­czących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmie­nione w opcjach prze­glą­darki inter­ne­towej (opro­gra­mo­wania) m. in w sposób, który unie­możliwi auto­ma­tyczną obsługę plików cookies bądź wymusi infor­mo­wanie użyt­kownika serwisu o każ­do­ra­zowym zamiesz­czeniu plików cookies w jego urzą­dzeniu. Szczegółowe infor­macje o moż­li­wości i spo­sobach obsługi plików cookies dostępne są w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­towej.

12.Ograniczenia sto­so­wania plików cookies mogą wpłynąć na nie­które funk­cjo­nal­ności dostępne na stronach inter­ne­towych serwisu.

13.Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika serwisu wyko­rzy­stywane mogą być również przez współ­pra­cu­jących z wła­ści­cielem serwisu rekla­mo­dawców oraz part­nerów.

II. Przetwarzanie danych oso­bowych, infor­macje o for­mu­la­rzach

 1. Dane osobowe użyt­kow­ników serwisu mogą być prze­twa­rzane przez Administratora:
  1. w przy­padku gdy użyt­kownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamiesz­czonych w ser­wisie for­mu­la­rzach, w celu pod­jęcia działań, których for­mu­larze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
  2. gdy prze­twa­rzanie jest nie­zbędne do wyko­nania umowy, której stroną jest użyt­kownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przy­padku, gdy serwis umoż­liwia zawarcie umowy między Administratorem a użyt­kow­nikiem serwisu.
 2. W ramach serwisu dochodzi do prze­twa­rzania danych oso­bowych, które są wyłącznie dobro­wolnie podane przez użyt­kow­ników serwisu. Administrator prze­twarza dane osobowe użyt­kow­ników serwisu wyłącznie w zakresie nie­zbędnym dla celów okre­ślonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres nie­zbędny do reali­zacji tych celów, lub do momentu cof­nięcia zgody przez użyt­kownika serwisu. Brak podania danych przez użyt­kownika serwisu może w nie­których sytu­acjach skut­kować nie­moż­nością reali­zacji celów, dla których podanie danych jest nie­zbędne.
 1. W ramach for­mu­larzy zamiesz­czonych w ser­wisie lub w celu wyko­ny­wania umów moż­liwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane nastę­pujące dane osobowe użyt­kownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elek­tro­nicznej, numer telefonu, login, hasło.
 2. Dane zawarte w for­mu­la­rzach, prze­kazane Administratorowi przez użyt­kownika serwisu, mogą być przez Administratora prze­ka­zywane pod­miotom trzecim, współ­pra­cu­jącym z Administratorem w związku z reali­zacją przez niego celów okre­ślonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.
 3. Dane podane w for­mu­la­rzach zamiesz­czonych w ser­wisie są prze­twa­rzane w celach wyni­ka­jących z funkcji kon­kretnego for­mu­larza, ponadto mogą być one wyko­rzy­stywane przez Administratora także w celach archi­walnych i sta­ty­stycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odzna­czenie odpo­wied­niego okna w for­mu­larzu.
 4. Użytkownik serwisu, w przy­padku gdy serwis posiada takie funk­cjo­nal­ności, poprzez zazna­czenie odpo­wied­niego okna w for­mu­larzu reje­stra­cyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzy­my­wanie infor­macji han­dlowej za pomocą środków komu­ni­kacji elek­tro­nicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elek­tro­niczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przy­padku gdy użyt­kownik serwisu wyraził zgodę na otrzy­my­wanie infor­macji han­dlowej za pomocą środków komu­ni­kacji elek­tro­nicznej, ma on prawo odwo­łania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwo­łania zgody na otrzy­my­wanie infor­macji han­dlowej jest reali­zowane poprzez wysłanie pocztą elek­tro­niczną na adres wła­ści­ciela serwisu sto­sownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użyt­kownika serwisu.
 5. Dane podane w for­mu­la­rzach mogą być prze­kazane pod­miotom tech­nicznie reali­zu­jącym nie­które usługi – w szcze­gól­ności dotyczy to prze­ka­zy­wania infor­macji o posia­daczu reje­stro­wanej domeny do pod­miotów będących ope­ra­torami domeny inter­ne­towej (w szcze­gól­ności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), ser­wisów obsłu­gu­jących płat­ności lub też innym pod­miotom, z którymi Administrator w takim zakresie współ­pracuje.
 6. Dane osobowe użyt­kow­ników serwisu są prze­cho­wywane w bazie danych, w której zasto­sowano środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne zapew­niające ochronę prze­twa­rzanych danych zgodne z wyma­ga­niami okre­ślonymi w sto­sownych prze­pisach.
 7. Aby zapobiec powtórnej reje­stracji osób, których udział w ser­wisie został zakoń­czony ze względu na nie­do­zwolone korzy­stanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usu­nięcia danych oso­bowych nie­zbędnych do zablo­ko­wania moż­li­wości ponownej reje­stracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elek­tro­niczną (t. j. z dnia 15 paź­dziernika 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usu­nięcia danych oso­bowych użyt­kow­ników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przy­padkach prze­wi­dzianych prze­pisami prawa.

10.W wypadkach prawem prze­wi­dzianych Administrator może udo­stępniać część danych oso­bowych użyt­kow­ników serwisu osobom trzecim, dla celów zwią­zanych z ochroną praw osób trzecich.

11.Administrator zastrzega sobie prawo wysy­łania wszystkim użyt­kow­nikom serwisu listów elek­tro­nicznych z powia­do­mie­niami o ważnych zmianach w ser­wisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce pry­wat­ności. Administrator może wysyłać listy elek­tro­niczne o cha­rak­terze komer­cyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o cha­rak­terze infor­macji han­dlowych, o ile użyt­kownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o cha­rak­terze infor­macji han­dlowej mogą być też dołą­czane do listów przy­cho­dzących i wycho­dzących z konta sys­te­mowego.

III.Uprawnienia użyt­kow­ników serwisu doty­czące ich danych oso­bowych.
Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użyt­kow­nikowi serwisu przy­sługują nastę­pujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest upraw­niona do uzy­skania od Administratora potwier­dzenia, czy prze­twa­rzane są dane osobowe jej doty­czące, a jeżeli ma to miejsce, jest upraw­niona do uzy­skania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych oso­bowych pod­le­ga­jących prze­twa­rzaniu.

2. Prawo do spro­sto­wania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora nie­zwłocznego

spro­sto­wania doty­czących jej danych oso­bowych, które są nie­pra­wi­dłowe.
3. Prawo do usu­nięcia danych („prawo do bycia zapo­mnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora nie­zwłocznego usu­nięcia doty­czących jej danych oso­bowych, a Administrator ma obo­wiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z nastę­pu­jących oko­licz­ności:

 1. dane osobowe nie są już nie­zbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób prze­twa­rzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się prze­twa­rzanie
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec prze­twa­rzania i nie występują nad­rzędne prawnie uza­sad­nione pod­stawy prze­twa­rzania

4. Prawo do ogra­ni­czenia prze­twa­rzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ogra­ni­czenia prze­twa­rzania w nastę­pu­jących przy­padkach:

1. Kiedy dane są nie­pra­wi­dłowe – na czas do ich poprawy

 1. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec prze­twa­rzania – do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uza­sad­nione pod­stawy po stronie Administratora są nad­rzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Przetwarzanie jest nie­zgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprze­ciwia się usu­nięciu danych oso­bowych, żądając w zamian ogra­ni­czenia ich wyko­rzy­sty­wania.

5. 5. Prawo do prze­no­szenia danych (art. 20 RODO)

6.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustruk­tu­ry­zo­wanym, powszechnie uży­wanym for­macie nada­jącym się do odczytu maszy­nowego dane osobowe jej doty­czące, które dostar­czyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu admi­ni­stra­torowi bez prze­szkód ze strony Administratora, któremu dostar­czono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały prze­słane przez Administratora bez­po­średnio innemu admi­ni­stra­torowi, o ile jest to tech­nicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może nie­ko­rzystnie wpływać na prawa i wol­ności innych.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są prze­twa­rzane na potrzeby mar­ke­tingu bez­po­śred­niego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec prze­twa­rzania doty­czących jej danych oso­bowych na potrzeby takiego mar­ke­tingu, w tym pro­fi­lo­wania, w zakresie, w jakim prze­twa­rzanie jest związane z takim mar­ke­tingiem bez­po­średnim.

Realizacja powyż­szych uprawnień użyt­kow­ników serwisu może nastę­pować odpłatnie w przy­padkach, gdy sto­sowne przepisy prawa to prze­widują.

W przy­padku naru­szenia powyż­szych uprawnień albo stwier­dzenia przez użyt­kownika serwisu, że jego dane osobowe są prze­twa­rzane przez Administratora nie­zgodnie z obo­wią­zu­jącym prawem, użyt­kow­nikowi serwisu przy­sługuje prawo wnie­sienia skargi do organu nad­zor­czego.

IV.Logi serwera
1. Zgodnie z przyjętą praktyką więk­szości ser­wisów inter­ne­towych, ope­rator serwisu

prze­chowuje zapy­tania http kie­rowane do serwera ope­ratora serwisu (infor­macje o nie­których zacho­wa­niach użyt­kow­ników serwisu pod­legają logo­waniu w war­stwie ser­we­rowej). Przeglądane zasoby iden­ty­fi­kowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz infor­macji prze­cho­wywany w plikach logów serwera www jest nastę­pujący:

 1. publiczny adres IP kom­putera, z którego nadeszło zapy­tanie,
 2. nazwę stacji klienta – iden­ty­fi­kacja reali­zowana przez pro­tokół http o ile jest możliwa,
 3. nazwa użyt­kownika serwisu podawana w pro­cesie auto­ry­zacji (logo­wania),
 4. czas nadejścia zapy­tania,
 5. kod odpo­wiedzi http,
 6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 1. adres URL strony poprzednio odwie­dzanej przez użyt­kownika serwisu (referer link) – w przy­padku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 2. infor­macje o prze­glą­darce inter­ne­towej użyt­kownika serwisu,
 3. infor­macje o błędach jakie nastąpiły przy reali­zacji trans­akcji http.

Powyższe dane nie są koja­rzone z kon­kretnymi osobami prze­glą­da­jącymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapew­nienia jak naj­wyższej jakości serwisu, ope­rator serwisu oka­zjo­nalnie ana­lizuje pliki z logami w celu okre­ślenia, które strony w ramach serwisu odwie­dzane są naj­czę­ściej, jakie prze­glą­darki inter­netowe są sto­sowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

2. Zgromadzone przez ope­ratora logi prze­cho­wywane są przez czas nie­okre­ślony jako materiał pomoc­niczy, służący do pra­wi­dłowego admi­ni­stro­wania ser­wisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujaw­niane żadnym innym pod­miotom niż ope­rator lub pod­mioty powiązane z ope­ra­torem osobowo, kapi­tałowo lub umownie. Na pod­stawie infor­macji zawartych w tych plikach mogą być gene­rowane sta­ty­styki sta­no­wiące pomoc w admi­ni­stro­waniu ser­wisem. Podsumowania zawie­rające takie sta­ty­styki nie zawierają cech iden­ty­fi­ku­jących osoby odwie­dzające serwis.

KONTAKT
KONTAKT