USŁUGI
4 mln

Sygnis New Technologies Sp. z o.o.

Jedna z wio­dących firm pol­skich zaj­mu­jących się wdra­żaniem tech­no­logii druku 3D do firm, zakładów pro­duk­cyjnych i prze­my­słowych oraz insty­tutów naukowych. Obecnie Sygnis New Technologies realizuje kilka pro­jektów R&D we współ­pracy z zespołami badaw­czymi wio­dących pol­skich insty­tutów naukowych.

KONTAKT
KONTAKT