USŁUGI
19,3 mln

SoftBlue S.A.

Innowacyjna spółka komer­cja­li­zująca badania i pro­jekty naukowe. Świadcząca również usługi z zakresu doradztwa gospo­darczo-biz­ne­sowego oraz pro­jek­to­wania sys­temów infor­ma­tycznych. Opracowała autorskie opro­gra­mo­wanie wspo­ma­gające pla­no­wanie zasobów przed­się­biorstwa – wyjątkowo funk­cjo­nalny system ERP.

KONTAKT
KONTAKT