USŁUGI
Wsparcie w prawidłowym wydatkowaniu środków, poprawnym dokumentowaniu wydatków oraz przeprowadzaniu postępowań ofertowych

Nieodłącznym aspektem działalności STRATEGO jest pomoc w prawidłowej realizacji wszystkich założeń projektowych

Nasi spe­cja­liści posiadają wie­lo­letnie doświad­czenie w roz­li­czaniu środków unijnych z pro­gramów regio­nalnych, kra­jowych i euro­pej­skich. Zapew­niamy kom­pleksową pomoc w roz­li­czaniu pro­jektów inwe­sty­cyjnych oraz badawczo-​rozwojowych reali­zo­wanych we współ­pracy ze Stratego jak i pro­jektów zewnętrznych.

Bieżące doradztwo i nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obejmujące:

  • szko­lenia w zakresie wydat­ko­wania i roz­li­czania uzy­skanej dotacji
  • bieżący nadzór nad pra­wi­dłowym roz­li­czeniem Pro­jektu
  • wsparcie w pro­cesie udzie­lania zamówień w ramach Pro­jektu
  • analiza kom­plet­ności doku­men­tacji potwier­dza­jącej ponie­sienie wydatków w Pro­jekcie
  • doradztwo w zakresie wywią­zy­wania się z obo­wiązków wyni­ka­jących z zawartej Umowy o dofi­nan­so­wanie Pro­jektu
  • udzie­lanie wyja­śnień w kwestii bie­żących pro­blemów zwią­zanych z reali­zacją Pro­jektu
  • opi­nio­wanie czyn­ności podej­mo­wanych przez Zle­ce­nio­dawcę w związku z reali­zacją Pro­jektu
  • wsparcie w zakresie obsługi cen­tralnego systemu tele­in­for­ma­tycznego SL2014.
KONTAKT