USŁUGI
Wsparcie w prawidłowym wydatkowaniu środków, poprawnym dokumentowaniu wydatków oraz przeprowadzaniu postępowań ofertowych

Nieodłącznym aspektem dzia­łal­ności STRATEGO jest pomoc w pra­wi­dłowej reali­zacji wszystkich założeń pro­jek­towych

Nasi spe­cja­liści posiadają wie­lo­letnie doświad­czenie w roz­li­czaniu środków unijnych z pro­gramów regio­nalnych, kra­jowych i euro­pej­skich. Zapewniamy kom­pleksową pomoc w roz­li­czaniu pro­jektów inwe­sty­cyjnych oraz badawczo-roz­wo­jowych reali­zo­wanych we współ­pracy ze Stratego jak i pro­jektów zewnętrznych.

Bieżące doradztwo i nadzór nad pra­wi­dłową reali­zacją pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE obej­mujące:

  • szko­lenia w zakresie wydat­ko­wania i roz­li­czania uzy­skanej dotacji
  • bieżący nadzór nad pra­wi­dłowym roz­li­czeniem Projektu
  • wsparcie w pro­cesie udzie­lania zamówień w ramach Projektu
  • analiza kom­plet­ności doku­men­tacji potwier­dza­jącej ponie­sienie wydatków w Projekcie
  • doradztwo w zakresie wywią­zy­wania się z obo­wiązków wyni­ka­jących z zawartej Umowy o dofi­nan­so­wanie Projektu
  • udzie­lanie wyja­śnień w kwestii bie­żących pro­blemów zwią­zanych z reali­zacją Projektu
  • opi­nio­wanie czyn­ności podej­mo­wanych przez Zleceniodawcę w związku z reali­zacją Projektu
  • wsparcie w zakresie obsługi cen­tralnego systemu tele­in­for­ma­tycznego SL2014.
KONTAKT
KONTAKT