USŁUGI
5 mln

Protechnika Sp. z o.o.

Firma pro­duk­cyjna dzia­łająca w obszarze ochrony śro­do­wiska, gospo­darce odpadami, recy­klingu, prze­twórstwa biomasy jak i rol­nictwa oraz leśnictwa. Wiodący pro­ducent i dostawca sprzętu uży­wanego w wielu branżach m.in. recy­kling, pro­dukcja paliw alter­na­tywnych, przemysł drzewny, prze­twórstwo tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i przemysł spo­żywczy.

KONTAKT
KONTAKT