USŁUGI
Projekty dotyczące opracowanie innowacyjnych produktów, usług i technologii

Podstawą działalności STRATEGO jest doradztwo dla przedsiębiorstw, niezależnie od branży. 

Nasi spe­cja­liści są w stanie sku­tecznie apli­kować o dotacje zarówno dla wie­lo­mi­lio­nowego pro­jektu finan­so­wanego z pro­gramów ogól­no­pol­skich dzięki środkom Naro­dowego Centrum Badań i Rozwoju, jak i sto­sunkowo nie­wielkiej inwe­stycji finan­so­wanej z Regio­nalnego Pro­gramu Ope­ra­cyjnego.

Nasza oferta dla przedsiębiorców obejmuje:

 • Analizę inwe­stycji pod kątem doboru naj­ko­rzyst­niej­szych źródeł finan­so­wania,
 • Doradztwo w zakresie mak­sy­ma­li­zacji wsparcia,
 • Opra­co­wanie wniosku o dofi­nan­so­wanie,
 • Opra­co­wanie biznes planu lub studium wyko­nal­ności,
 • Nadzór finansowy i roz­li­czenie pro­jektu,
 • Doradztwo w zakresie loka­li­zacji inwe­stycji w parkach prze­my­słowych i tech­no­lo­gicznych,
 • Doradztwo w zakresie współ­pracy z jed­nostkami badaw­czymi,
 • Analizy finansowe,
 • Doradztwo eks­portowe i analizy rynkowe.

We współpracy z naszymi Partnerami oferujemy dodatkowo:

 • Doradztwo prawne na całym świecie,
 • Analizy patentowe,
 • Doradztwo finansowe w zakresie emisji obli­gacji (rynek Catalist) oraz debiutów gieł­dowych (Rynek główny oraz New Connect),
 • Doradztwo infor­ma­tyczne,
 • Doradztwo inwe­sty­cyjne, pozy­skanie wsparcia z fun­duszy typu venture capital w Europie i USA,
 • Glo­balne doradztwo podatkowe,
 • Ini­cjo­wanie współ­pracy na linii biznes – nauka (koja­rzenie przed­się­biorstw z uczel­niami w celu wspólnej reali­zacji pro­jektów).
KONTAKT