USŁUGI
Projekty dotyczące wdrożenia na rynek innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych lub dotyczące utworzenia i modernizacji centrum B+R

Jedną ze spe­cja­li­zacji STRATEGO jest współ­praca nauki i biznesu oraz komer­cja­li­zacja pro­jektów naukowych.

STRATEGO posiada bardzo duże doświad­czenie nie tylko w zakresie pozy­ski­wania środków publicznych, ale także w obszarze ini­cjo­wania współ­pracy na linii nauka – biznes, two­rzenia kla­strów oraz zarzą­dzania dużymi pro­jektami badaw­czymi. STRATEGO oferuje swoim klientom również pozy­ski­wanie środków na opłaty patentowe czy szko­lenia kadry naukowej i admi­ni­stra­cyjnej w zakresie zarzą­dzania pro­jektami i komer­cja­li­zacji.

Zakres usług dla sektora badawczo – naukowego obejmuje:

  • Przygotowanie studiów wyko­nal­ności,
  • Przegotowanie wniosków o dofi­nan­so­wanie,
  • Doradztwo patentowe,
  • Doradztwo w przed­się­wzię­ciach reali­zo­wanych wspólnie z sek­torem pry­watnym,
  • Doradztwo w komer­cja­li­zacji wyników badań naukowych,
  • Opracowanie wie­lo­letnich doku­mentów stra­te­gicznych,
  • Specjalistyczne szko­lenia,
  • Montaż finansowy,
  • Szkolenia part­nerów biz­ne­sowych w zakresie obej­mu­jącym moż­li­wości współ­pracy na linii biznes-nauka.
KONTAKT
KONTAKT