USŁUGI
Dotacje dotyczące badań naukowych i innowacji udzielane bezpośrednio przez Komisję Europejską

Od pomysłu do reali­zacji

W ramach pro­wa­dzonych usług mających na celu wspie­ranie współ­pracy pomiędzy nauką i biz­nesem STRATEGO świadczy usługi dla przed­się­biorców i jed­nostek naukowych w zakresie obsługi całego procesu apli­ko­wania o środki w ramach ogól­no­eu­ro­pej­skiego pro­gramu HORYZONT EUROPA.

Program Horyzont Europa jest naj­większym w historii Unii pro­gramem w zakresie badań naukowych i inno­wacji. Swoim zakresem obejmuje m.in.:

 • Projekty badawcze i inno­wa­cyjne doty­czące roz­wi­jania stra­te­gicznych wyzwań na rzecz tech­no­logii przy­szłości
 • Projekty obej­mujące prace roz­wojowe doty­czące prze­ło­mowych tech­no­logii
 • Ponad 400 kon kursów tema­tycznych skie­ro­wanych dla różnych branż

Nasza oferta w ramach pro­gramu HORYZONT EUROPA obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie wyboru wła­ściwej ścieżki apli­ko­wania,
 • Doradztwo w zakresie poszu­ki­wania part­nerów,
 • Budowanie kon­sorcjów, w tym kon­sorcjów mię­dzy­na­ro­dowych,
 • Przygotowanie doku­men­tacji apli­ka­cyjnej,
 • Montaż finansowy,
 • Rozliczanie,
 • Tłumaczenia spe­cja­li­styczne.

Przykładowe zagad­nienia badawcze w Programie Horyzont Europa:

 • sztuczna inte­li­gencja
 • rze­czy­wi­stość roz­sze­rzona (eXtended Reality)
 • inno­wa­cyjne metody detekcji chorób rzadkich
 • narzędzia cyfrowe uła­twiające leczenie w warunkach pan­demii
 • recy­kling baterii i aku­mu­la­torów wyco­fanych z eks­plo­atacji
 • tech­no­logie recy­klingu paneli foto­wol­ta­icznych.
 • zwal­czanie prze­stęp­czości, w tym cyber­prze­stęp­czości i ter­ro­ryzmu
 • prze­ciw­dzia­łanie cybe­ra­takom i zagro­żeniom hybry­dowym.
 • bez­pie­czeństwo bio­lo­giczne pro­dukcji żyw­ności
KONTAKT
KONTAKT