USŁUGI

Konsultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2003 roku. 

Specjalizuje się w pro­jektach dla branży rolnej i z zakresu rozwoju obszarów wiej­skich. 

Dotychczasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje zarówno ocenę pro­jektów po stronie agencji płat­niczej (ocena pro­jektów jed­nostek samo­rządu tery­to­rialnego, rol­ników indy­wi­du­alnych, MŚP reali­zu­jących pro­jekty na obszarach wiej­skich i pro­jekty doty­czące branży prze­twórstwa pro­duktów rolnych w ramach pro­gramów SAPARD, SPO Rolnictwo oraz PROW 2007 – 2013 i PROW 2014 – 2020.

KONTAKT
KONTAKT