USŁUGI
5,3 mln

KenBit Koenig i Wspólnicy Sp. j.

Produkuje i wdraża naj­nowsze roz­wią­zania w zakresie pro­jek­to­wanych pod wyma­gania klienta sie­ciach IT, inte­gracji sys­temów łącz­ności ana­lo­gowej i cyfrowej, moni­to­ringu widma radio­elek­tro­nicznego, mobilnych węzłów łącz­ności oraz sys­temów kie­ro­wania polem walki.

KONTAKT
KONTAKT