USŁUGI

KCR

??,? mln

Przedsiębiorstwo pro­wa­dzące badania kli­niczne oraz ofe­rujące usługi doradcze dla branży far­ma­ceu­tycznej, bio­tech­no­lo­gicznej i medycznej. Obecnie pro­wadzi dzia­łalność w 19 krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

KONTAKT
KONTAKT