USŁUGI

Konsultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2008 roku. 

Obszar kom­pe­tencji to przede wszystkim pro­jekty o cha­rak­terze inwe­sty­cyjnym i badawczo-roz­wo­jowym w ramach regio­nalnych i kra­jowych pro­gramów ope­ra­cyjnych. 

Doświadczenie zdo­bywała w firmach dorad­czych pra­cując nas sta­no­wisku kon­sul­tanta oraz jako osoba zarzą­dzająca pro­jektami, a także pro­wadząc własną dzia­łalność gospo­darczą. Uczestniczka wielu szkoleń i warsz­tatów z zakresu pozy­ski­wania środków unijnych i zarzą­dzania pro­jektami.

KONTAKT
KONTAKT