USŁUGI
2 mln

Igoria Trade S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku New Connect. Oferuje usługi w zakresie doradztwa i kon­sul­tingu oraz jest wła­ści­cielem plat­formy trans­ak­cyjnej Trejdoo.com. Główne pro­dukty dostępne na plat­formie to: wymiana walut online, przekazy pie­niężne, rezer­wacja kursów, rachunek powier­niczy escrow i karty walutowe prepaid.

KONTAKT
KONTAKT