USŁUGI
17 mln

Creotech Instruments S.A.

Najszybciej roz­wi­jająca się polska firma dzia­łająca w sek­torze kosmicznym. Uczestniczyła w szeregu pro­jektów kosmicznych reali­zo­wanych na zle­cenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Producent i dostawca cenionych przed naukowców pre­cy­zyjnych urządzeń pomia­rowych dla insty­tutów badaw­czych na całym świecie.

KONTAKT
KONTAKT