USŁUGI
40 mln

Boruta-Zachem S.A.

Jest firmą pro­duk­cyjną dzia­łającą w branży che­micznej, która dostarcza roz­wią­zania dla wielu gałęzi gospo­darki. Przedsiębiorstwo jest uznanym pro­du­centem barw­ników, pig­mentów, roz­ja­śniaczy optycznych oraz innych środków che­micznych.

KONTAKT
KONTAKT