USŁUGI
8,1 mln

Ap-Tech Sp. z o.o.

Połączenie firmy kon­sul­tingowo-pro­jek­towej i softwa­rowej dzia­ła­jącej na rynku lot­ni­skowym i lot­niczym. Oferuje wsparcie inwe­stora od począt­kowej fazy pla­no­wania inwe­stycji, na doku­men­tacji wyko­nawczej kończąc. Wykonuje studia wyko­nal­ności, pro­gramy funk­cjo­nalno-użytkowe, doku­men­tację tech­niczną wie­lo­branżową z obszarów: budowy lotnisk i lądowisk, pomocy nawi­ga­cyjnych, sys­temów lot­ni­skowych (BHS/​FIS/​FIDS) oraz zin­te­gro­wanych sys­temów bez­pie­czeństwa.

KONTAKT
KONTAKT