USŁUGI

Starszy kon­sultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związana od 2017 roku. 

Specjalizuje się w roz­li­czaniu pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE, ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem pro­jektów inwe­sty­cyjnych, badawczo-roz­wo­jowych oraz inter­na­cjo­na­li­za­cyjnych. Odpowiada za kom­pleksową obsługę podczas reali­zacji i roz­li­czenia pro­jektu. 

Dotychczasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje zarówno pozy­ski­wanie fun­duszy euro­pej­skich, jak również nadzór nad póź­niejszą reali­zacją pro­jektów oraz roz­li­czenie pozy­skanego dofi­nan­so­wania.

KONTAKT
KONTAKT