USŁUGI
31 mln

Alpinus Chemia Sp. z o.o.

Firma dzia­łająca w kilku seg­mentach rynku – handel surowcami i pro­dukcja gotowych, pro­fe­sjo­nalnych wyrobów che­micznych, transport cysternowy oraz inno­wa­cyjny recy­kling. Spółka Alpinus Chemia posiada własny park trans­portowy, bocznicę kolejową, insta­lację prze­zna­czoną do zała­dunku i roz­ła­dunku auto­cy­stern, a także obszerną bazę maga­zynową. Firma dys­ponuje również impo­nu­jącym zapleczem pro­duk­cyjnym, logi­stycznym i labo­ra­to­ryjnym.

KONTAKT
KONTAKT