USŁUGI
Partner

Partner

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2009 roku. 

W Stratego odpo­wie­dzialny jest za koor­dy­nację pracy zespołu roz­liczeń pro­jektów, przy­go­to­wy­wanie analiz i pro­jekcji finan­sowych oraz nadzór nad reali­zacją pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE

Dotychczasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie reali­zacji inwe­stycji współ­fi­nan­so­wanych ze środków euro­pej­skich, przy­go­to­wy­wanie analiz i pro­jekcji finan­sowych na potrzeby doku­men­tacji apli­ka­cyjnej, pro­wa­dzenie i roz­li­czanie pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE.

KONTAKT
KONTAKT