Zaufali nam

  • szczala
    Innowacje
  • szczala
    Badania i Rozwój
  • szczala
    Inwestycje
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY
Na wyma­ga­jącym rynku trudno być samotną wyspą. Dlatego od lat z powo­dzeniem współ­pra­cujemy z solidnymi i zaufanymi part­nerami, którzy doce­niają nasz dotych­czasowy rozwój i sku­teczne metody dzia­łania.

mBank

mBank jest bankiem uni­wer­salnym, spe­cja­li­zu­jącym się w obsłudze wszystkich grup klientów. Pod logo mBanku, przyj­mu­jącym różne barwy w zależ­ności od rodzaju oferty, świad­czymy kom­pleksowe usługi z zakresu ban­ko­wości deta­licznej, fir­mowej, kor­po­ra­cyjnej i pry­watnej.

więcej …

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest naj­większą nie­za­leżną orga­ni­zacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje naj­większą liczbę przed­się­biorców, łącząc ponad 150 orga­ni­zacji biz­ne­sowych.

więcej …
Wśród insty­tucji, które dzięki naszym sta­raniom i wsparciu pozy­skały fun­dusze roz­wojowe są m.in.:
ZAUFALI NAM
31 mln

Alpinus Chemia Sp. z o.o.

Firma dzia­łająca w kilku seg­mentach rynku – handel surowcami i pro­dukcja gotowych, pro­fe­sjo­nalnych wyrobów che­micznych, transport cysternowy oraz inno­wa­cyjny recy­kling. Spółka Alpinus Chemia posiada własny park trans­portowy, bocznicę kolejową, insta­lację prze­zna­czoną do zała­dunku i roz­ła­dunku auto­cy­stern, a także obszerną bazę maga­zynową. Firma dys­ponuje również impo­nu­jącym zapleczem pro­duk­cyjnym, logi­stycznym i labo­ra­to­ryjnym.

8,1 mln

Ap-Tech Sp. z o.o.

Połączenie firmy kon­su­l­tingowo-pro­­je­k­towej i softwa­rowej dzia­ła­jącej na rynku lot­ni­skowym i lot­niczym. Oferuje wsparcie inwe­stora od począt­kowej fazy pla­no­wania inwe­stycji, na doku­men­tacji wyko­nawczej kończąc. Wykonuje studia wyko­nal­ności, pro­gramy fun­k­cjo­­nalno-użytkowe, doku­men­tację tech­niczną wie­lo­branżową z obszarów: budowy lotnisk i lądowisk, pomocy nawi­ga­cyjnych, sys­temów lot­ni­skowych (BHS/​FIS/​FIDS) oraz zin­te­gro­wanych sys­temów bez­pie­czeństwa.

40 mln

Boruta-Zachem S.A.

Jest firmą pro­duk­cyjną dzia­łającą w branży che­micznej, która dostarcza roz­wią­zania dla wielu gałęzi gospo­darki. Przedsiębiorstwo jest uznanym pro­du­centem barw­ników, pig­mentów, roz­ja­śniaczy optycznych oraz innych środków che­micznych.

3,1 mln

Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A

Firma z ponad 10-letnim doświad­czeniem. Współpracuje z pol­skimi i zagra­nicznymi rafi­ne­riami. Oferuje szeroki wachlarz pro­duktów dla prze­mysłu, rol­nictwa, moto­ry­zacji, a także lot­nictwa.

17 mln

Creotech Instruments S.A.

Najszybciej roz­wi­jająca się polska firma dzia­łająca w sek­torze kosmicznym. Uczestniczyła w szeregu pro­jektów kosmicznych reali­zo­wanych na zle­cenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Producent i dostawca cenionych przed naukowców pre­cy­zyjnych urządzeń pomia­rowych dla insty­tutów badaw­czych na całym świecie.

2 mln

Igoria Trade S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku New Connect. Oferuje usługi w zakresie doradztwa i kon­sul­tingu oraz jest wła­ści­cielem plat­formy trans­ak­cyjnej Trejdoo.com. Główne pro­dukty dostępne na plat­formie to: wymiana walut online, przekazy pie­niężne, rezer­wacja kursów, rachunek powier­niczy escrow i karty walutowe prepaid.

13,4 mln

Grill Impex Sp. z o.o. Sp. k.

Dynamicznie roz­wi­jające się przed­się­biorstwo spe­cja­li­zujące się w pro­dukcji arty­kułów gril­lowych oraz prze­my­słowej pro­dukcji węgli drzewnych dla różnych zasto­sowań. Od kilku lat firma rozwija nowy dział kar­bo­ni­zacji mate­riałów orga­nicznych dla celów prze­my­słowych.

??,? mln

Przedsiębiorstwo pro­wa­dzące badania kli­niczne oraz ofe­rujące usługi doradcze dla branży far­ma­ceu­tycznej, bio­tech­no­lo­gicznej i medycznej. Obecnie pro­wadzi dzia­łalność w 19 krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

5,3 mln

KenBit Koenig i Wspólnicy Sp. j.

Produkuje i wdraża naj­nowsze roz­wią­zania w zakresie pro­jek­to­wanych pod wyma­gania klienta sie­ciach IT, inte­gracji sys­temów łącz­ności ana­lo­gowej i cyfrowej, moni­to­ringu widma radio­elek­tro­nicznego, mobilnych węzłów łącz­ności oraz sys­temów kie­ro­wania polem walki.

18,5 mln

Onlybio.life Sp. z o.o. (Laboratorium Naturella Sp. z o.o.)

Laboratorium Naturella jest bio­tech­no­lo­giczną firmą badawczo-wdro­­że­­niową, która oferuje eko­lo­giczne kosmetyki dla dzieci i doro­słych oraz środki czy­stości skła­dające się przy­naj­mniej w 99% z surowców pocho­dzenia natu­ralnego.

23,3 mln

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

Polska Korporacja Recyklingu jest jedynym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który zasięgiem swego dzia­łania obejmuje całe woje­wództwo lubelskie oraz pod­kar­packie, pod­laskie i część świę­to­krzy­skiego i mazo­wiec­kiego.

5 mln

Protechnika Sp. z o.o.

Firma pro­duk­cyjna dzia­łająca w obszarze ochrony śro­do­wiska, gospo­darce odpadami, recy­klingu, prze­twórstwa biomasy jak i rol­nictwa oraz leśnictwa. Wiodący pro­ducent i dostawca sprzętu uży­wanego w wielu branżach m.in. recy­kling, pro­dukcja paliw alter­na­tywnych, przemysł drzewny, prze­twórstwo tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i przemysł spo­żywczy.

19,3 mln

SoftBlue S.A.

Innowacyjna spółka komer­cja­li­zująca badania i pro­jekty naukowe. Świadcząca również usługi z zakresu doradztwa gospo­­darczo-biz­ne­­sowego oraz pro­jek­to­wania sys­temów infor­ma­tycznych. Opracowała autorskie opro­gra­mo­wanie wspo­ma­gające pla­no­wanie zasobów przed­się­biorstwa – wyjątkowo funk­cjo­nalny system ERP.

4 mln

Sygnis New Technologies Sp. z o.o.

Jedna z wio­dących firm pol­skich zaj­mu­jących się wdra­żaniem tech­no­logii druku 3D do firm, zakładów pro­duk­cyjnych i prze­my­słowych oraz insty­tutów naukowych. Obecnie Sygnis New Technologies realizuje kilka pro­jektów R&D we współ­pracy z zespołami badaw­czymi wio­dących pol­skich insty­tutów naukowych.

7,2 mln

Vive Textile Recycling Sp. z o.o.

Firma dzia­łająca od 26 lat, jest liderem branży recy­klingu tek­styliów w Polsce i Europie. Stawia sobie za cel stu­pro­centowe wyko­rzy­stanie odzieży uży­wanej przy wyko­rzy­staniu naj­no­wo­cze­śniej­szych w Polsce, w pełni skom­pu­te­ry­zo­wanych linii do sor­to­wania odzieży.

a także:

ZAUFALI NAM

Airbus Poland S.A.

Airotec Sp. z o.o.

3 252 662,50

Alpinus Chemia Sp. z o.o.

30 940 750,76

Ap-Tech Sp. z o.o.

8 140 867,15

Arsanit Sp. z o.o.

1 085 746,60

Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o.

39 392 166,37

Boruta-Zachem S.A.

313 523,19

Bronowscy Czernichów Sp. z o.o. Sp. k.

4 327 909,65

Carbon Studio S.A.

5 841 225,00

Centrum Kooperacji Recyklingu Sp. z o.o.

3 836 240,00

Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A

3 143 631,60

Creotech Instruments S.A.

4 170 722,38

Creotech Instruments S.A. /​Ap-Tech Sp. z o.o. /​PAŻP

12 827 924,13

DBMS Sp. z o.o.

10 075 624,00

Educational Entertainment One Sp. z o.o

6 620 907,50

EpicVR Sp. z o.o.

5 166 420,00

Expo-Drew Kazimierz Pacan

3 806 640,00

Firma Zatorski Krzysztof Zatorski

3 089 997,60

Fruitfull Investment Sp. z o.o.

7 265 151,50

Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

12 240 354,25

Grill Impex Sp. z o.o. Sp. k.

13 375 136,65

Hyperion Alfa Sp. z o.o.

27 840 000,00

Igoria Trade S.A.

1 999 811,03

Index Copernicus Sp. z o.o.

2 166 663,10

Jagoda Bednorz bunny.travel

492 830,00

KenBit Koenig i Wspólnicy Sp. j.

5 321 850,00

Kool Things Sp. z o.o. Sp. k.

1 902 490,00

Kool2Play S.A.

6 928 627,50

Laboratorium Naturella Sp. z o.o.

6 279 191,29

Lekseek Sp. z o.o. Sp. k.

5 326 826,40

Magnum Aleksandra Tyszka-Filipek Sp. z o.o.

679 235,00

Meblobłysk Sp. z o.o. Sp. k.

6 089 660,43

Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k.

3 936 604,64

MSE Kraków Sp. z o.o.

302 487,03

Nakayama Games Sp. z o.o.

2 363 778,77

Nawara S.C. CJST

6 000 000,00

Nyachts Sp. z o.o.

8 582 800,00

Onlybio.life S.A.

6 882 228,77

OnlyBio.Life Sp. z o.o.

76 627 235,89

Onlybio.life Sp. z o.o.

59 273,73

Onlybio.life Sp. z o.o. (Laboratorium Naturella Sp. z o.o.)

18 418 673,04

Order Group Sp. z o.o.

707 432,51

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

3 929 835,10

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

23 306 245,31

Protechnika Sp. z o.o.

4 999 400,00

Pylon S.A.

4 466 200,00

RAW Sp. z o.o.

4 658 804,25

Recumed Sp. z o.o.

4 290 975,11

Red Pharma Laboratories Polska S.A.

314 000,00

Red Pharma Laboratories Polska Sp. z o.o.

149 634,00

Sky and Space Global (Poland) Software Sp. z o.o.

1 251 718,60

Slider Technologies Sp. z o.o.

312 160,00

SoftBlue S.A.

19 354 264,40

Sport Algorithmics and Gaming Sp. z o.o.

5 268 439,34

Studio Vector Sp. z o.o.

6 586 055,50

Sygnis New Technologies Sp. z o.o.

4 007 400,48

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

7 891 505,16

Tarpol Sp. z o.o. /​CBS Sp. z o.o.

2 379 164,10

Vive Textile Recycling Sp. z o.o.

7 243 879,38

Warszawska Wyższa Szkoła Zarządzania

995 278,00

Wastech Recycling Sp. z o.o.

18 883 487,29

Wiran Sp. z o.o.

3 476 290,75

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

20 649 964,06

Yappco Sp. z o.o.

11 424 028,40

ZPUH „GRAJAN” Jan Gralak

10 414 631,64
KONTAKT
KONTAKT