USŁUGI

Starszy Konsultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związana od 2010 roku. 

W Stratego zajmuje się głównie roz­li­czaniem pro­jektów inwe­sty­cyjnych oraz badawczo-roz­wo­jowych z zakresu nowo­cze­snych tech­no­logii sta­no­wiących inno­wację pro­duktową oraz pro­cesową w przed­się­bior­stwie. 

Dotychczasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie reali­zacji inwe­stycji współ­fi­nan­so­wanych ze środków euro­pej­skich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka, pro­wa­dzenie i roz­li­czanie pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE.

KONTAKT
KONTAKT