nasz

Zespół

  • szczala
    Inno­wacje
  • szczala
    Badania i Rozwój
  • szczala
    Inwe­stycje
NASZ ZESPÓŁ

Doświad­czony zespół oraz duże zaplecze współ­pra­cu­jących eks­pertów pozwala nam stale wychodzić naprzeciw ocze­ki­waniom naszych klientów, zapew­niając każdemu z nich indy­wi­dualne, speł­niające ocze­ki­wania doradztwo w trakcie całego procesu apli­ko­wania, co pozwala osiągnąć wyzna­czone cele.

Alek­sander Sza­lecki

Partner zarzą­dzający

Stu­diował prawo na Uni­wer­sy­tecie Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego i Uni­ver­sitad Inter­na­cional de Cata­lunya w Bar­ce­lonie oraz socjo­logię na Uni­wer­sy­tecie War­szawskim. Ukończył apli­kację adwo­kacką w Okrę­gowej Radzie Adwo­kackiej w War­szawie oraz studia pody­plomowe w Szkole Głównej Han­dlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komu­ni­ka­tywnie hisz­pańskim.

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2007 roku. Przez ten okres doradzał w zakresie stra­tegii, badań i rozwoju oraz finan­so­wania pro­jektów kil­kuset przed­się­bior­stwom, od start-​upów po mię­dzy­na­rodowe kor­po­racje. Od lat związany z samo­rządem gospo­darczym oraz insty­tu­cjami oto­czenia biznesu, oraz ze śro­do­wi­skiem naukowym.

Jako inwestor wspiera startupy z branży nowych tech­no­logii.

W Stratego odpo­wiada za kie­ro­wanie pracami firmy, jej stra­tegię i rozwój.

Adam Smo­liński

Partner

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2009 roku. 

W Stratego odpo­wie­dzialny jest za koor­dy­nację pracy zespołu roz­liczeń pro­jektów, przy­go­to­wy­wanie analiz i pro­jekcji finan­sowych oraz nadzór nad reali­zacją pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE

Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie reali­zacji inwe­stycji współ­fi­nan­so­wanych ze środków euro­pej­skich, przy­go­to­wy­wanie analiz i pro­jekcji finan­sowych na potrzeby doku­men­tacji apli­ka­cyjnej, pro­wa­dzenie i roz­li­czanie pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE.

Rafał Tene­rowicz

Manager

Z branżą fun­duszy unijnych związany od 2009 roku. 

W Stratego odpo­wiada z koor­dy­nację prac zespołu odpo­wie­dzialnego za przy­go­to­wanie wniosków oraz działań sprze­da­żowych firmy. Spe­cja­lizuje się w pro­jektach badawczo-​rozwojowych oraz zwią­zanych z inwe­sty­cjami w infra­strukturę B+R. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w przy­go­to­waniu i reali­zacji pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków Unii Euro­pej­skiej zdobyte w trakcie pracy w admi­ni­stracji publicznej (Mini­sterstwo Rozwoju Regio­nalnego), po stronie Bene­fi­cjenta (m.in. Koleje Mazo­wieckie, Forum Eko­no­miczne) oraz w branży doradczej.

Alek­sandra Walen­dziak

Starszy Kon­sultant

Z branżą fun­duszy unijnych związana od 2011 roku. 

Spe­cja­lizuje się w pro­jektach badawczo-​rozwojowych oraz inwe­sty­cyjnych. Przy­go­to­wywała pro­jekty min. dla branż IT, lot­ni­czych, petro­che­micznych, pro­duk­cyjnych. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w kom­plek­sowej obsłudze pro­jektu, począwszy od analizy moż­li­wości otrzy­mania dofi­nan­so­wania, przez przy­go­to­wanie doku­men­tacji apli­ka­cyjnej, mery­to­ryczne wsparcie podczas reali­zacji i roz­li­czenia pro­jektu, jak również udział w kon­troli pro­jektów reali­zo­wanych w ramach per­spektywy finan­sowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.

Jakub Golak

Starszy Kon­sultant

Z branżą fun­duszy unijnych związany od 2010 roku. 

Spe­cja­lizuje się pozy­ski­waniu opty­malnych form wsparcia dla pro­jektów badawczo-​rozwojowych, inwe­sty­cyjnych, a także zwią­zanych z przed­się­wzię­ciami z zakresu ochrony śro­do­wiska. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w budo­waniu kon­cepcji, przy­go­to­wy­waniu wniosków o dofi­nan­so­wanie, a także roz­li­czaniu pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków Unii Euro­pej­skiej oaz środków kra­jowych. Ponadto posiada bogate doświad­czenie w dora­dzaniu przed­się­biorcom pla­nu­jącym reali­zację przed­się­wzięć na terenie Spe­cjalnych Stref Eko­no­micznych.

Monika Artych

Starszy Kon­sultant

Z branżą fun­duszy unijnych związana od 2011 roku. 

Spe­cja­lizuje się w pro­jektach badawczo-​rozwojowych oraz inwe­stycji w infra­strukturę B+R. Przy­go­to­wywała pro­jekty min. dla branż elek­tro­ener­ge­tycznych, spo­żyw­czych, meblar­skich, IT, kon­strukcji mecha­nicznych i elek­trycznych, petro­che­micznej. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w przy­go­to­waniu i reali­zacji pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków Unii Euro­pej­skiej zdobyte w trakcie pracy w admi­ni­stracji publicznej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w firmach branży doradczej.

Sylwia Żurawska

Starszy Kon­sultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związana od 2010 roku. 

W Stratego zajmuje się głównie roz­li­czaniem pro­jektów inwe­sty­cyjnych oraz badawczo-​rozwojowych z zakresu nowo­cze­snych tech­no­logii sta­no­wiących inno­wację pro­duktową oraz pro­cesową w przed­się­bior­stwie. 

Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie reali­zacji inwe­stycji współ­fi­nan­so­wanych ze środków euro­pej­skich w ramach Regio­nalnych Pro­gramów Ope­ra­cyjnych, Pro­gramu Ope­ra­cyjnego Kapitał Ludzki oraz Inno­wa­cyjna Gospo­darka, pro­wa­dzenie i roz­li­czanie pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE.

Angelika Kopeć

Starszy kon­sultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związana od 2017 roku. 

Spe­cja­lizuje się w roz­li­czaniu pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków UE, ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem pro­jektów inwe­sty­cyjnych, badawczo-​rozwojowych oraz inter­na­cjo­na­li­za­cyjnych. Odpo­wiada za kom­pleksową obsługę podczas reali­zacji i roz­li­czenia pro­jektu. 

Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje zarówno pozy­ski­wanie fun­duszy euro­pej­skich, jak również nadzór nad póź­niejszą reali­zacją pro­jektów oraz roz­li­czenie pozy­skanego dofi­nan­so­wania.

Piotr Hry­niszyn

Kon­sultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2003 roku. 

Spe­cja­lizuje się w pro­jektach dla branży rolnej i z zakresu rozwoju obszarów wiej­skich. 

Dotych­czasowe doświad­czenie zawodowe obejmuje zarówno ocenę pro­jektów po stronie agencji płat­niczej (ocena pro­jektów jed­nostek samo­rządu tery­to­rialnego, rol­ników indy­wi­du­alnych, MŚP reali­zu­jących pro­jekty na obszarach wiej­skich i pro­jekty doty­czące branży prze­twórstwa pro­duktów rolnych w ramach pro­gramów SAPARD, SPO Rol­nictwo oraz PROW 2007 – 2013 i PROW 2014 – 2020.

Joanna Sękiewicz

Kon­sultant

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2008 roku. 

Obszar kom­pe­tencji to przede wszystkim pro­jekty o cha­rak­terze inwe­sty­cyjnym i badawczo-​rozwojowym w ramach regio­nalnych i kra­jowych pro­gramów ope­ra­cyjnych. 

Doświad­czenie zdo­bywała w firmach dorad­czych pra­cując nas sta­no­wisku kon­sul­tanta oraz jako osoba zarzą­dzająca pro­jektami, a także pro­wadząc własną dzia­łalność gospo­darczą. Uczest­niczka wielu szkoleń i warsz­tatów z zakresu pozy­ski­wania środków unijnych i zarzą­dzania pro­jektami.

Mag­dalena Kli­sowska

Księgowa

Od 2007 r. absol­wentka Aka­demii Leona Koź­miń­skiego w War­szawie, na kie­runku Finanse i Ban­kowość, ze spe­cja­li­zacją Rachun­kowość.

Od 7 lat legi­ty­mująca się Cer­ty­fi­katem Mini­sterstwa Finansów, z numerem iden­ty­fi­ka­cyjnym 395242010.

W 2011 zakoń­czyła naukę w pody­plo­mowym Studium Podatków i Prawa Podat­kowego na Uni­wer­sy­tecie War­szawskim.

Z rachun­ko­wością związana już od ponad 11 lat. W pracy naj­bar­dziej ceni sobie obo­wiąz­kowość, sumienność i pełen pro­fe­sjo­nalizm. Jej naj­większą zaletą jest dobra orga­ni­zacja pracy i chęć cią­głego rozwoju w wyko­ny­wanym zawodzie.

Pry­watnie – mama dwójki dzieci, kochająca podróże i jazdę konną, której od wielu lat poświęca każdą wolną chwilę.

KONTAKT