USŁUGI

Manager

Z branżą fun­duszy unijnych związany od 2009 roku. 

W Stratego odpo­wiada z koor­dy­nację prac zespołu odpo­wie­dzialnego za przy­go­to­wanie wniosków oraz działań sprze­da­żowych firmy. Specjalizuje się w pro­jektach badawczo-roz­wo­jowych oraz zwią­zanych z inwe­sty­cjami w infra­strukturę B+R. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w przy­go­to­waniu i reali­zacji pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w trakcie pracy w admi­ni­stracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży doradczej.

KONTAKT
KONTAKT