USŁUGI

Księgowa

Od 2007 r. absol­wentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kie­runku Finanse i Bankowość, ze spe­cja­li­zacją Rachunkowość.

Od 7 lat legi­ty­mująca się Certyfikatem Ministerstwa Finansów, z numerem iden­ty­fi­ka­cyjnym 395242010.

W 2011 zakoń­czyła naukę w pody­plo­mowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Z rachun­ko­wością związana już od ponad 11 lat. W pracy naj­bar­dziej ceni sobie obo­wiąz­kowość, sumienność i pełen pro­fe­sjo­nalizm. Jej naj­większą zaletą jest dobra orga­ni­zacja pracy i chęć cią­głego rozwoju w wyko­ny­wanym zawodzie.

Prywatnie – mama dwójki dzieci, kochająca podróże i jazdę konną, której od wielu lat poświęca każdą wolną chwilę.

KONTAKT
KONTAKT