USŁUGI

Starszy Konsultant

Z branżą fun­duszy unijnych związany od 2010 roku. 

Specjalizuje się pozy­ski­waniu opty­malnych form wsparcia dla pro­jektów badawczo-roz­wo­jowych, inwe­sty­cyjnych, a także zwią­zanych z przed­się­wzię­ciami z zakresu ochrony śro­do­wiska. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w budo­waniu kon­cepcji, przy­go­to­wy­waniu wniosków o dofi­nan­so­wanie, a także roz­li­czaniu pro­jektów współ­fi­nan­so­wanych ze środków Unii Europejskiej oaz środków kra­jowych. Ponadto posiada bogate doświad­czenie w dora­dzaniu przed­się­biorcom pla­nu­jącym reali­zację przed­się­wzięć na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

KONTAKT
KONTAKT