Internacjonalizacja
MŚP

Wsparcie dla firm
z Polski Wschodniej

dowiedz się
więcej
napisz do nas

Internacjonalizacja
MSP

Wsparcie dla firm
z Polski Wschodniej
  • Promocja pro­duktów i usług na nowych rynkach
  • Udziału w targach i wystawach mię­dzy­na­ro­dowych
  • Wysoki poziom dofi­nan­so­wania
  • Do 800 tys. zł bez­zwrotnej dotacji
  • Do 150 tys. zł na zakup środków trwałych i WNiP

Jeżeli jesteś:

Małym lub średnim przed­się­biorcą z Polski Wschodniej
Planujesz eks­pansję na nowe rynki zagra­niczne
Będziesz brał udział w mię­dzy­na­ro­dowych targach, wystawach lub misjach gospo­dar­czych
Nasze wsparcie jest właśnie dla Ciebie.
0 tys.
Nawet 800 tys. zł bez­zwrotnej dotacji
0 %
Dofinansowanie do 85% kosztów inwe­stycji
0 mies.
Do 24 mie­sięcy reali­zacji pro­jektu
0 mln
50 mln zł do roz­dy­spo­no­wania
termin skła­dania wniosków: 18 paź­dziernika do 22 grudnia 2021 r.

Dlaczego warto współ­pra­cować ze Stratego?

Pomagamy zbu­dować sku­teczny projekt

Wiemy jakich infor­macji oczekują eks­perci oraz co jest ważne dla uzy­skania dofi­nan­so­wania

Pomagamy roz­liczyć zdobyte dofi­nan­so­wanie

Oferujemy wsparcie w zakresie zapew­nienia poprawność finan­sowej reali­zacji pro­jektu

Współpracujemy z naukowcami oraz jed­nostkami naukowymi

Jeżeli tylko to możliwe staramy się ich anga­żować do Państwa pro­jektów, co wzmacnia wia­ry­godność np. w zakresie inno­wa­cyj­ności roz­wią­zania

Mamy wie­lo­letnie doświad­czenie

Jesteśmy jedną z naj­więk­szych i naj­bar­dziej doświad­czonych pol­skich firm dorad­czych. Na prze­strzeni lat przy­go­to­wa­liśmy setki apli­kacji i pra­co­wa­liśmy dla prak­tycznie każdej branży prze­my­słowej w calej Polsce

KONTAKT
KONTAKT