USŁUGI

Starszy Konsultant

Z branżą fun­duszy unijnych związana od 2011 roku. 

Specjalizuje się w pro­jektach badawczo-roz­wo­jowych oraz inwe­sty­cyjnych. Przygotowywała pro­jekty min. dla branż IT, lot­ni­czych, petro­che­micznych, pro­duk­cyjnych. 

Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w kom­plek­sowej obsłudze pro­jektu, począwszy od analizy moż­li­wości otrzy­mania dofi­nan­so­wania, przez przy­go­to­wanie doku­men­tacji apli­ka­cyjnej, mery­to­ryczne wsparcie podczas reali­zacji i roz­li­czenia pro­jektu, jak również udział w kon­troli pro­jektów reali­zo­wanych w ramach per­spektywy finan­sowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.

KONTAKT
KONTAKT