USŁUGI
Partner

Partner zarzą­dzający

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad Internacional de Catalunya w Barcelonie oraz socjo­logię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył apli­kację adwo­kacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia pody­plomowe w Szkole Głównej Handlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komu­ni­ka­tywnie hisz­pańskim.

Z branżą fun­duszy euro­pej­skich związany od 2007 roku. Przez ten okres doradzał w zakresie stra­tegii, badań i rozwoju oraz finan­so­wania pro­jektów kil­kuset przed­się­bior­stwom, od start-upów po mię­dzy­na­rodowe kor­po­racje. Od lat związany z samo­rządem gospo­darczym oraz insty­tu­cjami oto­czenia biznesu, oraz ze śro­do­wi­skiem naukowym.

Jako inwestor wspiera startupy z branży nowych tech­no­logii.

W Stratego odpo­wiada za kie­ro­wanie pracami firmy, jej stra­tegię i rozwój.

KONTAKT
KONTAKT