USŁUGI
18,5 mln

Onlybio.life Sp. z o.o. (Laboratorium Naturella Sp. z o.o.)

Laboratorium Naturella jest bio­tech­no­lo­giczną firmą badawczo-wdro­że­niową, która oferuje eko­lo­giczne kosmetyki dla dzieci i doro­słych oraz środki czy­stości skła­dające się przy­naj­mniej w 99% z surowców pocho­dzenia natu­ralnego.

KONTAKT
KONTAKT